Façanes: Juntes entre els elements constructius de les façanes.

Punts singulars: Unions entre els diferents elements instal·lats sobre coberta.

Façanes

Punts sintulares